แบบสำรวจออนไลน์

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไซต์ เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงบริการให้ดียิ่งขึ้น

คำชี้แจง

ข้อมูลนี้จะถูกจัดเก็บเป็นความลับ กรุณาตอบให้ตรงหรือใกล้เคียงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด


  ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
  เพศ  
  สถานะภาพ
 
   
  ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไซต์
  ด้านการออกแบบ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
1. ความสวยงาม ความทันสมัย น่าสนใจของหน้าโฮมเพจ
2. การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน
3. สีสันในการออกแบบเว็บไซต์มีความเหมาะสม
4. เมนูง่ายต่อการใช้งาน
5. สีพื้นหลังกับสีตัวอักษรมีความเหมาะสมต่อการอ่าน
6. ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร อ่านได้ง่ายและสวยงาม
7. ภาพกับเนื้อหามีความสอดคล้องกันและสามารถสื่อความหมายได้
8. โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจในการออกแบบเว็บไซต์ในระดับใด
  ด้านคุณภาพของเนื้อหา (Content) มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
9. ความสะดวกในการเชื่อมโยงข้อมูลภายในเว็บไซต์
10. ความสะดวกในการเชื่อมโยงข้อมูลไปยังเว็บไซต์อื่น
11. ความรวดเร็วในการดาวน์โหลดข้อมูล
12. ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล
13. ความเหมาะสมของข้อมูลภายในเว็บไซต์
14. โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจในคุณภาพของเนื้อหาระดับใด
   
  ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ