แบบประเมินออนไลน์

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไซต์ เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงบริการให้ดียิ่งขึ้น

คำชี้แจง

ข้อมูลนี้จะถูกจัดเก็บเป็นความลับ กรุณาตอบให้ตรงหรือใกล้เคียงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด

   
  ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
  เพศ          
               
               
  สถานะภาพ         
   
  ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไซต์
  ด้านการออกแบบ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
  ความสวยงาม ความทันสมัย น่าสนใจของหน้าโฮมเพจ
  การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน
  สีสันในการออกแบบเว็บไซต์มีความเหมาะสม
  เมนูง่ายต่อการใช้งาน
  สีพื้นหลังกับสีตัวอักษรมีความเหมาะสมต่อการอ่าน
  ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร อ่านได้ง่ายและสวยงาม
  ภาพกับเนื้อหามีความสอดคล้องกันและสามารถสื่อความหมายได้
  โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจในการออกแบบเว็บไซต์ในระดับใด
  ด้านคุณภาพของเนื้อหา (Content) มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
  ความสะดวกในการเชื่อมโยงข้อมูลภายในเว็บไซต์
  ความสะดวกในการเชื่อมโยงข้อมูลไปยังเว็บไซต์อื่น
  ความรวดเร็วในการดาวน์โหลดข้อมูล
  ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล
  ความเหมาะสมของข้อมูลภายในเว็บไซต์
  โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจในคุณภาพของเนื้อหาระดับใด
   
  ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ